ОШ "Свети Сава" Божица

Наши циљеви и мисија


Мисија наше школе је да остане центар васпитно-образовног, али и културног и духовног развоја ученика и наставника. Основни принцип је подстицање личног развоја сваког ученика и наставника. Развијање савремених процеса усвајања знања, подстицање креативности код ученика и наставника и стварање личности способних за тимски рад, са развијеним социјалним вештинама и свешћу о правима и одговорностима, међусобног разумевања и уважавања, као и толеранције и право на различитост.
Наша <б>визија је да школа треба да остане место у коме раде стручни и креативни наставници отворени за перманентно усавршавање и тимски рад, место у које ученици радо долазе јер је настава у њој савремена, квалитетна и прилагођена њиховим потребама и интересовањима. Школа која је отворена за нове идеје, размену и сарадњу, чиста, пријатног изгледа. Место у коме су односи толерантни и сараднички, где је руковођење јавно и праведно, место у коме се и ученици и запослени осећају безбедно и сигурно. Школа која ће бити модерна и опремљена савременим наставним средствима.

Настава у школи се изводи на српском нематерњем језику, а бигарски језик се изучава као матерњи језик као и бугарски језик са елементима националне културе као изборни предмет са по два часа недељно .Што се тиче броја часова ова два предмета ( бугарски и српски језик ) су једнако и равноправно заступљена са по 15 часова недељно.На нивоу Републике спроводе се такмичења из бугарског језика где је често наша школа домаћин. Наша школа је једино место где може да се чује жива реч на матерњем бугарском језику, и могућност да због знања бугарског језика ђаци наше школе наставављају своје даље школовање и студирање у једној од земаља Европске уније - Бугарској.

Циљеви и задаци

Рад у школи је организован у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основној школи, Годишњим програмом рада школа, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, Нормативом простора опреме и наставних средстава у основном образовању и васпитању и другим актима.
Школа поред обављања образовно-васпитног рада остварује и одређене социјално-педагошке циљеве и задатке као што су: